Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

Uw IDee bvba
Sint-Truidersteenweg 209
3700 Tongeren
E-mailadres: info@uw-idee.be
BTW-identificatienummer: BE 0637 937 821

Rekeningnummer: BE29 7360 1993 3564

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uw IDee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Uw IDee en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Uw IDee. Uw IDee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Uw IDee gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 4. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Uw IDee niet. Uw IDee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Uw IDee is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Uw IDee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Uw IDee passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Uw IDee daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Uw IDee kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Uw IDee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Uw IDee via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 3. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Uw IDee retourneren, conform de door Uw IDee verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de klant de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de klant de goederen terug op het adres van Uw IDee zoals vermeld onder artikel 1. De termijn is in acht genomen wanneer de klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 5. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
  1. gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  2. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.
  3. artikelen die van persoonlijke aard zijn.
  4. artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 6. Bij terugzending van goederen draagt de klant het risico voor beschadiging of verlies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Uw IDee dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen en dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Uw IDee producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Uw IDee geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van goederen en diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen en taksen die door de klant verschuldigd zijn.
 4. De klant kan wel gevraagd worden bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten ten laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag aan de klant worden meegedeeld voordat deze zijn aankoop definitief plaatst.
 5. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. Uw IDee staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kleurafwijkingen zijn geen reden voor niet aanvaarding van de goederen.
 1. De klant beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij Uw IDee. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt Uw IDee zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Uw IDee behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
 2. Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor goederen die thuis werden geleverd, dient de klant verplicht vooraf contact op te nemen met Uw IDee teneinde de praktische modaliteiten af te spreken.
 3. De garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur of slijtageartikelen of in geval van tussenkomst door een niet door Uw IDee aangewezen derde.

 

Artikel 9 - Uitvoering

 1. Uw IDee zal de overeenkomst uitvoeren naar best vermogen en inzicht, met alle grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ingeval Uw IDee na bevestiging van de opdracht en vóór de aflevering omstandigheden verneemt, waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd zijn, dan heeft Uw IDee het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht van schadevergoeding vanwege de klant.
 2. Uw IDee behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot uitvoering of verlening van diensten en werken zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn geworden.

 

Artikel 10 - Levering

 1. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geenszins een vaste verbintenis. Bij een langere leveringstermijn kan de klant in geen geval aanspraak maken op een schadevergoeding, interest of het recht om de bestelling te annuleren.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Uw IDee kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle risico’s verbonden aan de geleverde goederen berusten bij de klant vanaf het moment de goederen het magazijn van Uw IDee verlaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Klachten/bezwaren betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uur na levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden aan Uw Idee. De klachten dienen Uw Idee tijdig te bereiken hetzij voor enig gebruik, verdeling, wijziging of herstelling hiervan en zulks op straffe van verval van alle aanspraken. Laattijdige en/of niet per aangetekend schrijven verzonden klachten/bezwaren worden als niet bestaande beschouwd. Geen enkele klacht/bezwaar ontslaat de klant van zijn verplichtingen omtrent de betaling.

 

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. 
 2. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van algehele betaling door de klant exclusieve eigendom van Uw IDee.
 3. Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die bestelling plaatst voor rekening van derden of met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomst artikel 1120 B.W. en zal integraal en persoonlijk aansprakelijk zijn voor volledige betaling, zelfs wanneer Uw Idee akkoord ging met deze wijze van factureren.
 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Uw IDee te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft Uw IDee behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 5. Op elke openstaande factuur na vervaldag of ingeval van iedere laattijdige betaling wordt automatisch en van rechtswege en zulks zonder enige aangetekende ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, aangerekend en dit met een minimumbedrag van 40,00 Euro. Daarnaast is een jaarlijkse intrest van 10% verschuldigd. Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven naar het maatschappelijk adres van Uw Idee. Dit protest dient steeds de factuurnummer en -datum te vermelden alsmede de gronden van protest. Bij gebreke hieraan wordt dit schrijven als niet bestaande beschouwd.
 6. Onverminderd het voorgaande behoudt Uw IDee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom - Auteursrechten

 1.  Door het geven van een opdracht verklaart de klant uitdrukkelijk dat er geen inbreuk of wat dan ook gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart de klant Uw IDee zowel binnen als buiten rechte en zulks voor alle gevolgen die voortvloeien uit deze opdracht.
 2. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie,… die door Uw IDee aan de klant worden geleverd of beschikbaar worden gesteld, berusten uitsluitend bij Uw IDee. Vermenigvuldigen of reproduceren of andere gebruiken kunnen enkel en alleen mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uw IDee.
 3. De werken zijn beschermd door de Belgische Wet op Auteursrechten en alleen Uw IDee is eigenaar hiervan.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Uw IDee is enkel aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die vallen onder onderhavige voorwaarden. Uw IDee zal ten titel van vervangende schadevergoeding volgende vergoedingen doen: hetzij een hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid voor schade zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
 2. Uw IDee staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na eerste levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van de door de klant of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
 3. Voor directe of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Uw IDee geleverde goederen, is Uw IDee niet aansprakelijk.

Artikel 14 - Overmacht

Als overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van Uw IDee geheel of gedeeltelijk beperken de overeenkomst naar behoren of tijdig uit te voeren. Wanneer ten gevolge van overmacht Uw IDee of één van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Uw IDee zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. Tevens kan Uw IDee, indien nodig, de overeenkomst opschorten of inkorten, zonder dat hiervoor door de klant schadevergoeding kan gevorderd worden van Uw IDee.

 

Artikel 15 – Ontbinden

 1. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Uw IDee zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 2. Uw IDee behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan juridische toestand van de klant. In beide gevallen is de klant hoe dan ook schadevergoeding verschuldigd a rato van 15% van de geplaatste bestelling en dit met een minimum van 40,00 EUR.

 

Artikel 16 - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd.

 

Artikel 17 – Privacy, persoonsverwerking en GDPR

 1. Uw IDee kan persoonsgegevens van de klant gebruiken om deze te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten, evenementen gerelateerd aan de werking van het product Uw IDee, job-gerelateerde informatie en vacatures, haar werking en dienstverlening, toetreding van medewerkers, nieuwsberichten, et cetera.
 2. Onder geen beding worden de persoonsgegevens van de klant overgemaakt aan derden.
 3. Uw IDee behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen.
 4. De klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Uw IDee verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de klant gevolg te geven. De klant kan Uw IDee hiertoe een schriftelijk verzoek richten per e-mail.
 5. De klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail. De klant kan per eenvoudig verzoek via e-mail verzoeken om verwijderd te worden uit de data van Uw IDee.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich mee brengen. Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 19 – Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

© 2019 - 2024 Tof IDee | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel